Zwroty i reklamacje

 

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość

Szybki zwrot - kliknij, aby nadać towar do zwrotu.

1. Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość możesz złożyć korzystając z własnego formularza.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży produktu wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług dodatkowych – od dnia ich zawarcia.

2. W przypadku zwrotu towaru, Kupujący powinien o tym poinformować sklep drogą mailową, listownie za pośrednictwem usług Poczty Polskiej lub telefonicznie, a następnie przesłać zwracany towar wraz z dowodem zakupu (paragon lub kopią faktury) i oświadczeniem odstąpienia od umowy zakupu. W oświadczeniu zwrotu towaru należy podać dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna zwrotu (opcjonalnie), data zakupu i rodzaj otrzymanego dokumentu zakupu oraz dane niezbędne do wykonania przelewu za zwracany towar takie jak nazwa właściciela konta bankowego i numer rachunku bankowego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Zwracany towar nie może nosić śladów używania i musi posiadać opakowanie naruszone co najwyżej w miejscach do tego przeznaczonych.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym usługodawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu kart płatniczej zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

5. Sprzedawca ma prawo nie odebrania przesyłek wysłanych za pobraniem.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwracany towar należy odesłać lub dostarczyć na adres siedziby firmy:

Bartłomiej Watrak FHU Clima Service I

ul. Leona Petrażyckiego 60B

30-399 Kraków

tel. 608024666

Drogi Kliencie NIEZAPOMNIJ!!

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoriami oraz paragon oryginał lub kopie faktury.

8.Konsumenta obowiązują ograniczenia prawa odstąpienia od umowy, jakie wynikają z ustawy o ochronie praw konsumentów, czyli zastosowanie bezpośrednie ma art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, który stanowi, że: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)   zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)   o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.     Biorąc pod uwagę powyższe Konsument powinien mieć na względzie, że zamawiany pod indywidualnie określone zamówienie towar, jego ilość, jakość, czy rodzaj, albo towar w zapieczętowanym opakowaniu, albo którego nie da się przywrócić do pierwotnego stanu, nie kwalifikuje takiego rodzaju towaru (zamówionego wg indywidualnej, osobistej specyfikacji) jako podlegającego procedurze odstąpienia od umowy. 

 

Procedury reklamacyjne

1. Firma pod nazwą Bartłomiej Watrak FHU Clima Service I, ul. Macieja Dębskiego 75/4, 30-499 Kraków jako właściciel sklepu internetowego pod nazwą "www.climatools.pl" zapewnia swoim Klientom wszelkie prawa do zgłaszania roszczeń oraz uwag co do jakości wykonania umów zakupowych w sklepie poprzez zastosowanie procedury reklamacyjnej.

2. W celu złożenia reklamacji prześlij nam formularz reklamacyjny drogą elektroniczną na adres: biuro@climaservice.pl lub listownie na adres siedziby sklepu stacjonarnego F.H.U. Clima Service I Bartłomiej Watrak, ul. Leona Petrażyckiego 60B, 30-399 Kraków lub zgłoś telefonicznie pod numer tel. 608 024 666 lub 518 200 115 a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 •  Wypełniony Formularz zwrotu/reklamacji (można korzystać z własnego formularza) dołącz również do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji (opis niesprawności produktu), data zakupu oraz wystąpienia wady.
 • Odesłanie produktu
  Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami wraz o ile to możliwe z paragonem zakupu lub kopią faktury zakupu.
 • Wysyłka
  Reklamowany produkt należy wysłać na adres siedziby firmy:

F.H.U. Clima Service I

Bartłomiej Watrak

ul. Leona Petrażyckiego 60B

30-399 Kraków

tel. 608 024 666 lub 518 200 115

adres email: biuro@climaservice.pl

UWAGA!!! Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem

3. Nasz sklep zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Przez rozpatrzenie należy rozumieć ustosunkowanie się sprzedawcy do żądania konsumenta i umożliwienie konsumentowi zapoznanie się ze stanowiskiem sprzedawcy (uznanie reklamacji lub jej odrzucenie). Brak odpowiedzi w terminie 14 dni kalendarzowych skutkuje automatycznym uznaniem reklamacji.

4. Sklep www.climatools.pl jest odpowiedzialny na zasadzie rękojmi za fizyczne lub prawne wady rzeczy sprzedanej. W przypadku, gdy stroną wnoszącą reklamację jest Konsument, nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie oznaczać będzie przyznanie racji roszczeniu Konsumenta.

5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się słuszna, a winę za niedogodności i powstanie rzeczywistego roszczenia Klienta ponosić będzie Sklep (a nie np. Producent Towaru oferowanego w Sklepie lub inne podmioty, takie jak importer, kurier, operator pocztowy itp.), uzna on reklamację i zaproponuje stosowną rekompensatę Klientowi, spośród opcji:

 • ponownego dostarczenia Towaru wolnego od wad,wymiany produktu
 • naprawy Towaru,
 • zamiany na inny rodzaj Towaru po uzgodnieniu z Klientem,
 • obniżenia ceny lub odstępstwa od umowy zakupu.

6. W przypadku wystąpienia wady lub wad fizycznych zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Więcej informacji w regulaminie naszego sklepu w dziale V.

7. Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna Klient może domagać się polubownego rozwiązania tak zaistniałego sporu. Reklamacje kierowane mogą być przy zastosowaniu formularza kontaktowego, albo pod adresem kontaktowym sklepu www.climatools.pl, albo na adres email: biuro@climaservice.pl, a reklamowany towar należy wysłać na adres siedziby sprzedawcy podany powyżej w punkcie 2. 

8. Niezależnie od powyższego Sprzedawca nie wyłącza odpowiedzialności na zasadzie rękojmi rozumianej zgodnie z brzmieniem kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową, na zasadach kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 556 k.c. i nast. 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl